Bibliotecă
Bibliotecă
Primăria Orașului Ovidiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de bibliotecar debutant cu 1/2 normă (4 ore/zi, 20 ore/săptămână), din cadrul Compartimentului Cultură – Bibliotecă, Serviciul Activități Cultural Artistice al Centrului Cultural „Elena Roizen”, Ovidiu. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor: studii medii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
 • curs de calificare/perfecționare profesională pentru ocupația de bibliotecar (studii medii).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 iunie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ovidiu din Ovidiu, str. Sănătății nr. 7, Județul Constanța, telefon 0241/255.340, interior 110, e-mail primariaovidiu@gmail.com.

Publicitate
The Laundry Box Servicii de spalare profesionala textile covoare livrare ridicare gratuite v1

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!