Clubul Sportiv Ṣcolar Medgidia caută administrator financiar

Clubul Sportiv Ṣcolar Medgidia anunţă organizarea concursului de ocupare a unui post de administrator financiar I S  cu un sfert de normă, cu contract de muncă pe perioada nedeterminată.

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unitătii până la data de 30 noiembrie.

Condiții generale de participare la concurs: 

 • are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale uniunii europene sau a statelor aparţinând spaţiului economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu.
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineste condiţiile de studii şi dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor scoase la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infrancţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
 • studii superioare de lunga durată, finalizate cu diploma de licenţă în specialitatea finanţe- contabilitate;
 • vechimea minimă în domeniul financiar – contabil 5 ani ;
 • vechime minimă în învăţământ minim 3 ani;
 • funcţie de conducere în domeniu minim 3 ani;
 • competenţe IT: operare PC (MS OFFICE, operare baze de date, navigare internet), programe de contabilitate, EDUSAL, SIIIR, operare FOREXE BUG;
 • cunoştinte de accesare a platformei SICAP;
 • atestat SEC.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 • cerere de înscriere;
 • actul de identitate, original și copie;
 • acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă licență, atestate), original și copii;
 • certificatului de naștere, original și copie;
 • certificat de căsătorie (dacă e cazul), original și copie;
 • hotărârea judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul);
 • carnetul de muncă, original și copie și raport salariat REVISAL;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 • adeverința care atestă starea de sănătate conţine în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii (de la medicul de familie);
 • curriculum vitae, însoțit de documente justificative.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Clubul Sportiv Ṣcolar Medgidia, str. Aleea Trandafirilor, nr. 2A, conform graficului.

Relaţii suplimentare se obţin la secretariatul unităţii din str. Aleea Trandafirilor nr. 2A, între orele 09.00-14.00, tel. 0341420102.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.