Publicitate
Solid House apartamente si studiouri de vanzare Constanta
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017 și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, de desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice în comitetului director, Spitalul Orășenesc Cernavodă organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității pentru postul de director financiar – contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidați care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza:

  • în data de 14 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă,
  • respectiv în data de 14 mai 2021, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
  • iar în data de 14 mai 2021, la ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06 iunie 2021.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Cernavodă și se publică pe site-ul spitalului spital-cernavoda@yahoo.com.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0241/236.460, Biroul Resurse Umane.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar