Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de contabil șef – S3.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 ani ca economist/contabil/contabil șef.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 15 decembrie 2020, ora 08.00: proba scrisă;
 • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 15 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, comuna Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 136, judeţul Constanţa, telefon 0241/739.007.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar