Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante, de conducere, respectiv de execuție, pe perioadă nedeterminată.

Astfel, sunt disponibile următoarele locuri vacante în prezent:

 • Serviciul Financiar Contabilitate, Administrativ:
  • Șofer -1 post
   • Nivelul studiilor: studii generale.
   • Specialitatea de bază: –
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
   • Cerințe specifice – permis conducător auto categoriile B, C și E – valabil – 3 ani vechime ca șofer profesionist.
 • Compartimentul Cercetare și Autorizare Agenți Economici:
 • Căpitan port, gradul I -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: Inginerie marină și navigație – specializarea: Navigație sau Electromecanică Navală, sau Drept – specializarea: Drept
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
   • Brevet maritim de spec. – fără condiții de vechime pentru brevetele maritime, sau
   • Studii superioare juridice: 3 ani vechime în specialitatea studiilor.
  • Cerințe specifice: –
 • Serviciul Siguranța Navigației, Poluare șl VTMIS:
 • Căpitan port debutant -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: Inginerie marină și navigație – specializarea: Navigație
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: –
 • Ofițer port, tr. 11 -1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază:
   • studii medii de specialitate navală, sau
   • alte studii (medii) și posesor certificat de capacitate în domeniul naval.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: –
 • Oficiul Căpităniei Jurilovca:
 • Ofițer port, tr. II – 2 posturi
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază:
   • studii medii de specialitate navală, sau
   • alte studii (medii) și posesor certificat de capacitate în domeniul naval.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
 • Oficiul Căpităniei Isaccea:
 • Căpitan port, tr. II -1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază: –
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: –
  • Cerințe specifice – brevet căpitan fluvial/șef mecanic fluvial – 2 ani vechime în funcție conform brevetului.
 • Căpitănia Portului Sulina:
 • Căpitan șef de port -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază:
   • Inginerie navală și navigație, specializarea: Navigație sau electromecanică navală, sau
   • Inginerie mecanică, specializarea: Instalații și echipamente portuare și marine.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:-
   • Inspector sp., gr. IA, cu minimum 2 ani vechime în funcție, sau
   • Inspector sp., gr. I, cu minimum 5 ani vechime în funcție, sau
   • Posesor brevet maritim maxim cu minimum 3 ani în funcție conform brevetului, sau
   • Căpitan port specialist cu minimum 4 ani vechime în funcție.
 • Cerințe specifice: –
 • Ofițer port, tr. II -1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază:
  • studii medii de specialitate navală, sau
   • alte studii (medii) și posesor certificat de capacitate în domeniul naval.
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: –
 • Căpitan port debutant – 2 posturi
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază:
   • Inginerie navală și navigație, specializarea: Navigație, sau
   • Inginerie și management, specializarea: Inginerie și management naval și portuar.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: –
 • Conducător de șalupă -1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază: –
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • Cerințe specifice: Certificat de capacitate de conducător șalupă fluvială/Brevet fluvial punte – valabil – fără condiții de vechime.
 • Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin
 • Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS:
 • Căpitan de port – debutant -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime.
  • Cerințe specifice:
  • permis de conducere categoria B.
 • Oficiul de Căpitănie Bechet:
 • Căpitan de port – debutant -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație.
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime
 • Conducător șalupă -1 post
  • Nivelul studiilor: studii medii.
  • Specialitatea de bază: –
   • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
  • Certificat de capacitate – valabil – fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B.
 • Oficiul de Căpitănie Calafat:
 • Căpitan de port, gr. I -1 post
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
   • posesor brevet maritim de specialitate – fără condiții de vechime pentru brevete maritime;
   • studii superioare de specialitate în domeniul naval – 3 ani vechime într-o funcție în domeniul naval;
   • căpitan de port debutant – 6 luni vechime.
  • Cerințe specifice:
   • permis de conducere categoria B;
   • certificat operare radiotelefon, certificat operare radar, brevet de căpitan fluvial categoria A.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 • 28 iulie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 august 2021, ora 09.00: proba interviu.

Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, din Tulcea, Str. Portului nr. 36.

Relații suplimentare: tel. 0372/376,738; 0240/512.937.

Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta- Turnu Severin, candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Drobeta-Turnu Severin, din Drobeta-Turnu Severin, Str. Portului nr. 3.

Relații suplimentare:  tel. 0372/408.451; 0252/316.493.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa pe pagina oficială, și la sediul instituției A.N.R.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar