Foto: ilustrativ spital - asistenți
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a mai multor funcții contractuale de execuție, temporar vacante. 

Astfel, sunt disponibile 4 posturi de asistent medical generalist și un post de asistent social S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • asistenți medicali generaliști:
  • nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • asistent social S:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 31 mai 2022, ora 10.00 – proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

De asemenea, sunt disponibile cinci posturi de asistent medical generalist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 6 luni
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 iunie 2022, ora 10.00 – proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inginer IA – Serviciul tehnic;
 • muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic;
 • muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic;
 • inginer I A – Serviciul administrativ;
 • muncitori necalificați – curățenie curte – Serviciul administrativ;
 • muncitori necalificați – depozite – Serviciul administrativ;
 • garderobier – Serviciul administrativ;
 • muncitor necalificat – deșeuri medicale (republicat).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • inginer IA – Serviciul tehnic:
  • studii universitare tehnice
  • domeniul studiilor: construcții, instalații pentru construcții, instalații electrice, instalații frigotehnica
  • vechime – minimum 6 ani și 6 luni de vechime în specialitate
  • cunoașterea unei limbi străine (engleza)
  • bune cunoștințe operare PC (Word, Excel)
  • alte abilități: simț practic, capacitate de analiză și sinteză, judecată rapidă, flexibilitate în gândire, deducție logică și previziune, atenție concentrată și distributivă
  • alte cerințe specifice: constituie avantaj deținerea unor diplome suplimentare în domeniul instalațiilor pentru construcții, de ex.: responsabil CQ, responsabil tehnic cu execuția, devizier lucrări instalații pentru construcții
 • muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic:
  • nivelul studiilor: curs calificare electrician
  • domeniul studiilor: electrice.
  • vechime în specialitatea postului: 9 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic:
  • nivelul studiilor: curs calificare instalator
  • domeniul studiilor: instalații sanitare și termice
  • vechime în specialitatea postului: 9 ani vechime în meserie.
 • inginer I A – Serviciul administrativ:
  • studii: diplomă de licență în domeniul tehnic
  • vechime în specialitatea postului: 6 ani și 6 luni.
 • muncitori necalificați – curățenie curte – Serviciul administrativ:
  • nivelul studiilor: generale
  • vechime în specialitatea postului: -.
 • muncitori necalificați – depozite – Serviciul administrativ:
  • nivelul studiilor: generale
  • vechime în specialitatea postului: -.
 • garderobier – Serviciul administrativ:
  • nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat sau de absolvire a școlii generale
  • vechime în specialitatea postului: -.
 • muncitor necalificat – deșeuri medicale (republicat)
  • nivelul studiilor: generale
  • vechime în specialitatea postului: -.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 iunie 2022, ora 12.00: proba scrisă;
 • 09 iunie 2022, ora 10.00: proba interviu;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative.

Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, bd. Tomis nr. 145, județul Constanța, telefon 0241/503.460.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar