Muzeul de Artă Populară Constanţa caută un specialist al unei meserii pe cale de dispariție

Muzeul de Artă Populară Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de restaurator textile studii medii, treapta I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • atestat ca restaurator textile prin Centrul de Specializare al Ministerului Culturii;
 • vechime în specialitatea de restaurator textile de 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 noiembrie 2020, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2020, ora 09.00 – probă scrisă;
 • 15 decembrie 2020, ora 09.00 – interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului de Artă Populară Constanţa din bd. Tomis nr. 32, telefon 0241/616.133.

Sursă foto: www.mnar.arts.ro

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar