Locuri de munca
Locuri de munca
Unitatea Militară 02133 din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de referent de specialitate, debutant, gr. III-I, din cadrul Compartimentului marketing și urmărire derulare contracte achiziții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare de licență, cu diplomă în domeniul economic, științe administrative sau drept;
 • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studilor;
 • curs de expert achiziții publice acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației;
 • cunoștințe de operare tehnică pe calcul (exploatare periferice și proceduri de lucru în rețea), programe de aplicație (procesare texte), tehnologia redactării computerizate în pachetul Microsoft Office, administrare baze de date.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 29 septembrie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 octombrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 15 octombrie 2021, ora 08:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02133 din Constanţa, strada Fulgerului numărul 1, județul Constanța, telefon: 0241.651.040, interior 183.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!