Postul de director medical al Spitalului Municipal Mangalia scos la concurs

Spitalul Municipal Mangalia organizează la sediul unității concurs/exanien pentru ocuparea funcției de director medical, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
 • sunt absolvenți de învățământ universitar dc lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați ccl puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
 • cererea dc înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma dc licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judicial ,
 • declarația pc propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată eu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.
Calendarul concursului:
 • dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 02.03.2021 inclusiv, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășură în data de 10.03.2021, ora 09.00, la Pavilionul Administrativ;
 • susținerea proiectului de specialitate se va desfășura în data de 11.03.2021, ora 09.00. la Pavilionul Administrativ;
 • interviul de selecție se va desfășura în data de 11.03.2021, ora 12.00, la Pavilionul Administrativ.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din str. Carol Davila nr. 3, Județul Constanța, telefon 0241/752.260.

Citește și:

Mai multe posturi libere la Spitalul Municipal Mangalia

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar