Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a mai multor posturi contractuale vacante. 

Lista posturilor poate fi consultată mai jos:

2 posturi infirmiere; Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
curs infirmieră;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.

5 posturi brancardieri; Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

2 posturi îngrijitoare. Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

De asemenea, unitatea spitalicească mai scoate la concurs și alte posturi: 
 1. infirmiere (2 posturi);
 2. brancardieri (5 posturi);
 3. îngrijitoare (2 posturi).
Pentru acestea, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt următoarele: 
 • infirmiere (2 posturi):
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • curs infirmieră;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.
 • brancardieri (5 posturi):
  • nivelul studiilor – școală generală:
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • îngrijitoare (2 posturi):
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din  Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Citește și:

Mai multe posturi sunt scoase la concurs la Spitalul de Urgență Constanța

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar