Spitalul Municipal Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat (3 posturi).

Posturile vacante sunt:

 • muncitor calificat II – lăcătuș mecanic în cadrul Atelierului întreținere
 • muncitor calificat III (telefonist) – centrală telefonică
 • muncitor calificat IV – lenjer, în cadrul Atelierului întreținere

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile necesare pentru ocuparea funcției de muncitor calificat II (lăcătuș mecanic):
 • studii medii
 • calificare pentru meseria de lăcătuș mecanic
 • 6 ani vechime în meserie.
Concursul, pentru funcția de muncitor calificat II, se va organiza conform calendarului următor:
 • 20 septembrie 2021, între orele 11.00-13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică, la Pavilionul Administrativ;
 • 30 septembrie 2021: proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).
Condiţiile necesare pentru ocuparea funcției de muncitor calificat III (telefonist)
 • studii medii
 • certificat de calificare pentru meseria de telefonist
 • 3 ani vechime în activitate.
Condiţiile necesare pentru ocuparea funcției de muncitor calificat IV (lenjer):
 • certificat de calificare pentru meseria de lenjer
 • nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul, pentru funcțiile de muncitor calificat III și IV, se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 septembrie 2021, între orele 11.00-13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică, la Pavilionul Administrativ;
 • 29 septembrie 2021: proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din strada Carol Davila numărul 3, județul Constanța, telefon 0241.752.260.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar