Posturi libere la Universitatea Ovidius în mai multe Departamente

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru mai multe funcții de execuţie, vacante.

Lista posturilor poate fi consultată mai jos:

 • 1 post referent S II în cadrul Departamentul de strategii academice și Managementul Calității – Biroul Asigurarea Calității:
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Oftice);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare: -specializări, perfecționări în domeniul postului;
  • vechimea în specialitate – 4 ani.
 • 1 post referent S II în cadrul Departamentul de strategii academice și Managementul Calității – Biroul Admitere și Finalizare Studii:
  • studii necesare: studii universitare de licență;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului;
  • vechimea în specialitate – 4 ani.
 • 1 post referent S III – în cadrul Departamentul, de strategii academice și Managementul Calității – Centrul de Management Integrat al Calității – PILOT II:
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului:
  • vechimea în specialitate – 1 an.
 • 1 post referent S III în cadrul Departamentul de strategii academice și Managementul Calității – Biroul Audit Academic:
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului;
  • vechimea în specialitate – 1 an.
 • 1 post referent S III în cadrul Centrului de învățare SAPIENTIA:
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului;
  • vechimea în specialitate – 2 ani.
 • 1 post secretar S II în cadrul Colegiului pentru învățământ Terțiar Nonunivcrsitar (Colegiul UOC):
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • vechime minimă în specialitate – 4 ani;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului.
 • 1 post secretar S II în cadrul Departamentul Secretariat General Educație:
  • studii necesare – studii universitare de licență;
  • vechime minimă în specialitate – 4 ani;
  • limba engleză cel puțin nivel mediu;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC (Microsoft Office);
  • disponibilitate la cerințele postului și la activități suplimentare;
  • specializări, perfecționări în domeniul postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 ianuarie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Biroul Personal – Cămin CI – camera 14;
 • 26 ianuarie 2021, ora 10.00: proba scrisă și practică – sala C.A, bulevardul Mamaia nr. 124, etajul 1;
 • 01 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu – sala C.A, bulevardul Mamaia nr. 124, etajul 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin CI – camera 14, bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241/606.441.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar