Primăria Corbu
Primăria Corbu
Primăria Comunei Corbu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, de nivel nespecificat, temporar vacante, de manager de proiect în cadrul proiectului finanțat din Programul operațional capacitate administrativă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • Să fi deținut orice poziție într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, cel puțin 1 an.
  • Să fi deținut funcția de manager de proiect într-un proiect finanțat din Programul operațional capacitate administrativă.
  • Să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația manager de proiect.
  • Să dețină minimum 5 ani vechime în administrația publică locală.
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 23 mai 2022, ora 12.00: proba scrisă;
  • 25 mai 2022, ora 11.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Primăria Comunei Corbu, str. Principală nr. 38, Județul Constanța, telefon: 0241/765.100.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!