Publicitate
Solid House apartamente si studiouri de vanzare Constanta
Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante.

Lista posturilor libere poate fi consultată mai jos:

 • muncilor necalificat, treapta profesională I – Compartimentul Administrativ;
 • muncitor ne treapta profesională I – Compartimentul Servicii Sociale și Ajutoare Persoane Vârstnice:
 • muncilor necalificat, treapta profesională II – Biroul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
 • 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Parcuri și Spații Verzi (2 posturi);
 • muncitor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Administrare Drumuri și Parcări;
 • muncilor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Servicii Sociale și Ajutoare Persoane Vârstnice;
 • muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii sau generale;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 mai 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 21 mai 2021, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon 0241/751.060, interior 222, e-mail resurseumane@primaria.mangalia.ro.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar