Angajari Confort Urban
Angajari Confort Urban
Primăria oraşului Eforie și Primăria comunei Tuzla organizează, în perioada următoare, concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante. Vă prezentăm în continuare despre ce funcții este vorba.

Primăria oraşului Eforie organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate, grad profesional debutant la Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Oraşul Eforie Nord.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Publicitate
Energia Residence cartier rezidential apartamente de vanzare imobiliare Constanta dezvoltator imobiliar

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau în domeniul ştiinţelor naturii – specializare geografie;

-cunoaşterea a minim o limbă străină de circulaţie internaţională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2018, ora 10.00: proba de testarea cunoştinţelor unei limbi străine;

28 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;

30 martie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției Primăriei Orașului Eforie în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se pot obţine la Primăria Oraşului Eforie, str. Avram Iancu nr. 3, judeţul Constanţa, telefon 0241/748.633, interior 107.

Primăria comunei Tuzla caută inspector asistent

Și primăria comunei Tuzla organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului Cadastru-agricol, Urbanism şi Achiziţii Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tuzla, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 martie 2018, ora 10.00: proba scrisă;

30 martie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei Tuzla cu sediul în localitatea Tuzla, Str. Constanţei nr. 80 A, judeţul Constanţa, tel. 0241/747.178.

 

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.