Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanța organizează concurs pe perioadă nedeterminată pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de administrator de patrimoniu grad I S.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii superioare (economist/inginer/subinginer), (curs de perfecționare achiziții publice);
 • vechime în muncă – 5 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 12 august 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 august 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 august 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 21 august 2020, ora 13.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Liceul Teoretic „George Emil Palade” cu sediul în Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 87, telefon 0241/662.698, www.palade.ro.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar