Liceul Teoretic Băneasa din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor: studii medii/generale;
 • vechime în munca: nu se solicită;
 • absolvirea prin certificat a unui curs de igienă a muncii îh servicii de curățenie pentru colectivități.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 septembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Teoretic Băneasa, strada Trandafirilor, numărul 91, judeţul Constanţa, telefon 0767.706.266.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar