Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar
Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii liceale;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 octombrie 2020, ora 12:00:  proba practică;
 • 02 octombrie 2020, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, Aleea Trandafirilor nr. 2 A, judeţul Constanţa, telefon 0241/822.044.