Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar
Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată – 4 ani a unui post de conducere vacant de manager-persoană fizică.

Ocuparea funcției de manager din spitalele publice aflate în rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 31.07.2020 între orele 09.00-14.00 – vizitarea sanatoriului de către candidați
 • 03.08.2020 ora 14.00 – termen limita de depunere a dosarelor
 • 10.08.2020 pana la ora 14.00 – termen limita de depunere a eventualelor solicitări de participare a persoanelor interesate  la prezentarea proiectului de management și a eventualelor întrebări care se adresează candidaților la proba prezentării proiectului de management– la adresa de e-mail:office@balnear.net
 • 12.08.2020, ora 10.00 – susținerea proiectului de management de către candidați;
Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:
 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind recolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat:
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.balnear.net.

Relații suplimentare se pot obține de la secretariatul unității sau al comisiei de concurs:  telefon 0241.751.215.

Pub
SolidHouse – Dezvoltator Imobiliar