Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de expert IA (psiholog) în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • Studii superioare de lungă durată, în domeniul sociopsihopedagogiei, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni.
  • Atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom.
  • Dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe.
  • Cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizationale.
  • Cursuri sau specializări în domeniul psihologiei clinice (opțional),
  • Cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Exsel), dovedite cu documente (certificate/diplome/atestate), emise în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 iunie 2022, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 30 iunie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
  • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, strada Smârdan nr. 10 C, camera 39, telefon: 0241/616449, int. 139.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar