Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de motorist și agent hidrotehnic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • motorist:
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate – minimum 5 ani.
 • agent hidrotehnic (2 posturi):
  • studii generale/medii;
  • vechime în specialitate – minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • motorist:
  • 13 august 2021, ora 09.00: proba practică;
  • 19 august 2021, ora 09.00: proba interviu.
 • tehnician chimist:
  • 13 august 2021, ora 11.00: proba scrisă;
  • 19 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral Constanţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3, județul Tulcea sau la telefon 0240/517.439, interior 113.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar