Spitalul Județean
Spitalul Județean
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a mai multeo posturi temporar vacante.

Lista posturilor libere:

 • 6 posturi asistenți medicali generaliști;
 • 1 post moașă S;
 • 2 posturi registratori medicali;
 • 1 post brancardier.

Conform anunțului, proba scrisă se va desfășura pe 8 iulie, de la ora 12.00, proba practică pe data de 14 iulie, ora 10.00, urmând ca interviul să aibă loc pe 20 iulie, tot de la ora 10.00.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • 6 posturi asistenți medicali generaliști:
  • nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 1 post moașă S:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • 2 posturi registratori medicali:
  • nivelul studiilor – certificat competente digitale sau atestat ECDL;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • 1 post brancardier:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
Condiții generale pentru participarea la concurs și pentru ocuparea funcției:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Foto: Facebook/Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

Citește și:

Mai multe posturi scoase la concurs la Spitalul Județean Constanța. Care sunt condițiile de participare

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.