Unitatea Militară 02133 din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
 1. muncitor calificat IV -1 la Far Roșu Mangalia
 2. muncitor calificat IV – 1 la Far Verde Mangalia.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii sau generale în domeniul mecanic/eledromecanic/electric
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 • 03 septembrie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 septembrie 2021, ora 10:30: proba scrisă;
 • 20 septembrie 2021, ora 10:30: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02133 din Constanţa, str. Fulgerului nr. 1, Județul Constanța, telefon: 0241/651.040, interior 183.

 

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!