Universitatea Maritimă din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer în cadrul Serviciului administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • posesor permis de conducere categoriile B și D;
 • certificat (atestat) de competență profesională valabil pentru transportul de persoane;
 • deținător cartelă tahograf a conducătorului auto (card tahograf).
 • alte cerințe:
 • minimum 3 ani vechime în meseria de șofer;
 • vechime în muncă:
 • minim studii generale;
 • nivelul studiilor:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 17 septembrie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27  septembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 30 septembrie 2021, ora 10.00: estimativ, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universitatății Maritime din Constanţa, strada Mircea cel Bătrân, numărul 104, Constanţa, telefon: 0241.664.740.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar