Universitatea „Ovidius” caută redactor pentru Biroul de Presă

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată pentru funcției de execuţie, vacante de redactor S I în cadrul Biroului Presă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii necesare: studii superioare în domeniile jurnalism, științe ale comunicării;
 • vechimea în specialitate – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor – la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Biroul Personal – Cămin CI – camera 14;
 • 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă – sala C.A, bulevardul Mamaia nr. 124, etajul 1;
 • 18 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu – sala C.A, bulevardul Mamaia nr. 124, etajul 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin CI – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241/606.441.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar