Unitatea Militară 02574 Bucureşti anunță organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată determinată a 95 de posturi de personal civil contractual sezoniere, vacante în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral”.

În baza art. 27 alin. (3*) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările și completările ulterioare și în acord prevederilor art. 7 alin. (1) și (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 31.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Unitatea Militară 02574 Bucureşti publică prezentul anunț privind organizarea concursurilor/examenelor pentru încadrarea pe durată determinată, în perioada 26.04.2021 – 26.10.2021, a 95 de posturi de personal civil contractual sezonier, cu atribuţii de execuţie, vacante în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral”, astfel:
• 9 posturi de funcţionar, prevăzute cu studii medii (liceul cu diplomă de bacalaureat) şi perfecţionare / specializare în domeniul turism sau recepţioner hotel. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepţioner hotel.
• 3 posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de bucătar. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar.
• 9 posturi de muncitor calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de bucătar. Nu sunt prevăzute cerinţe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite.
• 1 post de muncitor calificat I (ospătar), prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• 3 posturi de muncitor calificat III (ospătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner.
• 12 posturi de muncitor calificat IV (ospătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Nu sunt prevăzute cerinţe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite.
• 26 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în domeniul postului.
• 32 posturi de îngrijitor, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfășurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul postului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Pentru posturile de funcţionar:

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări/specializări: în domeniul turism sau recepţioner hotel.
 • cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştere: utilizarea P.C., nivel mediu.

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 6 luni.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism sau recepţioner hotel, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitate de comunicare şi de relaţionare intra şi inter instituţională; disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de muncitor calificat I (bucătar):

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de bucătar.

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 9 ani.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 9 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de muncitor calificat IV (bucătar):

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de bucătar.

Experienţă:

 • Nu se stabilesc condiţii privind vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru postul de muncitor calificat I (ospătar):

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 9 ani.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 9 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de muncitor calificat III (ospătar):

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: certificat de calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 3 ani.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 3 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de muncitor calificat IV (ospătar):

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: absolvirea şcolii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat.
 • perfecţionări / specializări: calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner.

Experienţă:

 • Nu se stabilesc condiţii privind vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de muncitor necalificat I:

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • perfecţionări/specializări: Nu;

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 3 ani.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 3 ani.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în domeniul postului, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
 1. Pentru posturile de îngrijitor:

Pregătirea profesională:

 • studii de specialitate: studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • perfecţionări/specializări: Nu;

Experienţă:

 • vechime în muncă: minim 6 luni.
 • vechime în specialitatea necesară cerută de post: minim 6 luni.

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Alte cerinţe:

 • obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul postului, perioadă dovedită prin documente justificative;
 • capacitatea de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent şi/sau în echipă, îndemânare, dexteritate şi spirit de iniţiativă;
 • nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 09 martie 2021, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 martie 2021, ora 10.30: proba scrisă sau practică;
 • 06 aprilie 2021, ora 10.30: proba interviu.

Dosarele de concurs se depun la sediul din str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa şi se iau în evidenţă la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7 B, sector 6.
Secretariatul comisiilor de concurs/examen poate fi contactat la telefon 021.319.58.58, int. 2217.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar