Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” din Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de vacante, de muncitor calificat I M de bucătar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – medii și certificat calificare bucătar,
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului -1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 05 martie 2018, ora 09.00 proba scrisă;
 • 05 martie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare se pot obține la Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” Medgidia, cu sediul în Medgidia Str. Rahovei nr.4S, județul Constanța, telefon 0762307833.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.