Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier IA (2 posturi), pentru Recensământul General Agricol runda 2021.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile:
  1. ingineria resurselor vegetale și animale;
  2. medicină veterinarii;
  3. științe economice;
 • vechime în muncă/specialitatea necesară minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;
 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu, cunoștințe WEB, navigare Internet: se testează în timpul interviului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 14 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Str. Revoluţiei nr. 17-19, telefon 0241/481.431, int. 21.

Sursă foto: www.dobrogealive.ro

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar