Ai nevoie de un loc de muncă? Substația Negru Vodă caută șofer pentru autosanitară II

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer autosanitară II la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat pentru Substația Negru Vodă. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
 • 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
 • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțier în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
  concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 23 mai 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 31 mai 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 iunie 2019, ora 09.00: proba practică;
 • 10 iunie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, telefon 0241/624.711, interior 138.