Centrul 110 Comunicații și Informatică ”Viceamiral inginer Grigore Marteș”, din Ministerul Apărării Naționale organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual.

Este vorba despre un post de telefonist IV, din cadrul grupului local de comunicații și informatică Mangalia a UM nr. 02052, Mamaia-Sat.

Pub
SolidHouse – Dezvoltator Imobiliar

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 noiembrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 07 noiembrie 2019, ora 10:30: proba scrisă;
  • 13 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul Centrul 110 Comunicații și Informatică „Viceamiral inginer Grigore Marteș”, Mamaia-Sat, Strada M5 nr. 12, județul Constanța, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare sau pe site-urile www.navy.ro.
Date de contact ale secretariatului, la telefon 0241/760497, int. 137.