Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a mai multor funcţii contractuale vacante.

Dintre funcțiile scoase la concurs amintim pe cele de educator muzeal, restaurator studii M, restaurator studii S, arheolog studii S, îngrijitor la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, îngrijitor la Pantelimon „Ulmetum” și îngrijitor la Murfatlar Basarabi.

Mai jos redăm lista posturilor libere și cerințele care se solicită pentru cei care își doresc aceste posturi: 
 • educator muzeal, studii S, grad profesional II:
  • nivelul studiilor: studii superioare grad profesional II, diplomă de licență sau master în domeniul istoriei, atestat/certificat de curs ghizi, atestat/certificat de cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană);
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă muncă/specialitate – 6 luni.
 • restaurator studii S, grad profesional IA:
  • nivelul studiilor: studii superioare, grad profesional IA, diplomă de licență în domeniul istoriei, atestat de restaurator metale;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în muncă/specialitate – 6 ani și șase luni.
 • restaurator studii M, debutant:
  • nivelul studiilor – diplomă de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime.
 •  arheolog studii S, grad profesional IA (2 posturi):
  • nivelul studiilor studii superioare, grad profesional IA, diplomă de licență sau master în domeniul istoriei, arheolog specialist în registrul arheologilor;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în muncă/specialitate – 6 ani și 6 luni.
 • arheolog studii S, grad prof. II:
  • nivelul studiilor – studii superioare, grad profesional II, diplomă licență sau master în domeniul istorici, arheolog debutant în registrul arheologilor;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în muncă/specialitate – minimum 6 luni.
 • îngrijitor MINA Constanța, studii M;G:
  • nivelul studiilor – studii M/G;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în muncă 3 ani.
 • îngrijitor Pantelimon „Ulmetum”, studii M;G:
  • nivelul studiilor – studii M/G;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – vechime minimă în muncă 3 ani.
 • îngrijitor Murfatlar Basarabi, studii M/G:
  • nivelul studiilor – studii M/G;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: vechime minimă în muncă 3 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 septembrie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul muzeului, Constanţa, Piaţa Ovidiu nr. 12, judeţul Constanţa, telefon 0241/614.562.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.