Unitatea Militară 01837 „Mihail Kogălniceanu” din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții vacante de personal civil contractual.

Astfel, este nevoie de un muncitor calificat, grad III – sudor, un muncitor calificat, grad III – lăcătuș mecanic, un muncitor calificat, grad III – zugrav și un muncitor calificat, grad III – tâmplar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor – școală profesională sau alte cursuri de specialitate autorizate de Ministerul Educației Naționale.
 • vechime în specialitatea postului – minimum 6 luni;
 • nivelul de acces la informații clasificate – este „Secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze, privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația va fi declarată „admisă”.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • pentru posturile de muncitor calificat, grad III – zugrav și muncitor calificat, grad III – tâmplar:
  • proba practică în data de 12.09.2019, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 23.09.2019, ora 10.00.
 • pentru posturile de muncitor calificat, grad III – lăcătuș mecanic și muncitor calificat, grad III – sudor:
  • proba practică în data de 13.09.2019, ora 10.00;
  • proba interviu în data de 24.09.2019, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 01837 Mihail Kogălniceanu, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, Județul Constanța. Date de contact ale secretariatului la telefon 0241/258.190, interior 185.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar