Muzeul de Artă Populară Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist, grad II – Compartiment Contabilitate-financiar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență și master, Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției și experiență în contabilitate bugetară – minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 25 octombrie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 01 noiembrie 2019, ora 10.00 – probă scrisă;
  • 05 noiembrie 2019, ora 10.00 – interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului de Artă Populară Constanţa din bd. Tomis nr. 32, telefon 0241/616.133.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.