Oportunități de angajare la Autoritatea Navală Română

Autoritatea Navală Română organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, a mai multor posturi. 

Pe lista posturilor scoase la concurs se regăsesc următoarele:

 • referent specialitate, gradul I – Serviciul Investiții Achiziții Publice:
  • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • specialitatea de bază: profil tehnic (construcții civile/instalații);
  • alte specializări: cursuri de pregătire /perfecționare /formare specializată în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani, din care minimum 4 ani în domeniul achizițiilor publice (cu activitate desfășurată în compartiment de specialitate care se poate dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei postului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice).
 • referent specialitate, gradul II – Serviciul Investiții Achiziții Publice:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • specialitatea de bază: profil tehnic (construcții civile/instalații/IT), juridic sau economic;
  • alte specializări: cursuri de pregătire/perfecționare /formare specializată în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani, din care minimum 1 an (cu activitate desfășurată în compartiment de specialitate care se poate dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei postului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice).
 • șef serviciu – Serviciul Înmatriculare și Examinări Personal Navigant Fluvial – locație Galați -Direcția Personal Navigant:
  • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • specialitatea de bază, domeniul naval sau juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani.
  • cerințe specifice – curs operator PC.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 23 aprilie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 10 mai 2019, ora 10.00 – interviul.

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel:

 • pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române – Central, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, str. Incintă Port nr. 1, et 9 cam. 93.
  • Persoană de contact – Rodica Mitrali, tel. 0372.419.809 sau 0372/419.884; fax 0241/616.124.
 • pentru postul din cadrul Autorității Navale Române – locație Galați, candidații var depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30.
  • Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372/362.302; tel./fax 0236.460.318; 0236.460.248.

Tematica, bibliografia și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa la sediul instituției și pe pagina oficială http://portal.rna.ro/despre noi/organizare/cariere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.