Școala Gimnazială nr. 1 din Eforie Nord caută fochist și îngrijitor

Școala Gimnazială nr. 1, Eforie Nord organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor/fochist 0,5 post și pe cea de îngrijitor. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de muncitor/fochist candidații trebuie să aibă studii medii, ovechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului de 5 ani și un curs calificare fochist, autorizat I.S.C.I.R.

Pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor, candidații trebuie să aibă studii medii. Nu se solicită vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului.

Pentru ambele posturi concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 03 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2019, ora 14.00: proba interviu;

Relații suplimentare se obțin la Școala Gimnazială nr, 1, Eforie Nord, cu sediul în localitatea Eforie Nord, str. Mihail Kogălniceanu nr. 27, Eforie, județul Constanța, tel. 0241.741.655; persoană de contact – Tudor Mirela.