Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale de execuție vacante.

Astfel, se caută un șofer pentru o autosanitară II, la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația Centrală Constanța și un șofer pentru autosanitară II, la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Năvodari.

Pub
SolidHouse – Dezvoltator Imobiliar

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
 • 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist;
 • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform Ordinului ministrului sănătății privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță București-Ilfov, precum și în alte servicii județene de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului sănătății;
  concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2019, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 noiembrie 2019, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2019, ora 10:00 – proba practică;
 • 18 noiembrie 2019, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, telefon 0241/624.711 interior 138.