Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcții contractuale vacante.

Astfel, se caută un bibliotecar cu studii superioare de lungă durată grad profesional IA în cadrul Biroului „Prelucrare, Referințe generale, Colecții speciale” și un operator de date cu studii medii, treaptă profesională IA în cadrul Compartiment „Procese informatice specializate”.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • bibliotecar:
  • studii superioare de lungă durată, în domeniile fundamentale științe sociale sau științe umaniste și arte, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de cultură generală (în relație cu postul);
  • constituie avantaj cunoașterea unor limbi străine;
  • cunoștințe de operare pe calculator (Word 2003/2010, Excel, Power Point), Internet;
  • constituie avantaj cursurile dc specialitate (universitare/ postuniversitare/program masterat) sau alte cursuri de biblioteconomie și științele informării, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, din cadrul Ministerului Culturii sau alte instituții acreditate.
 • operator date cu studii medii treaptă profesională [A în cadrul Compartimentul „Procese Informatice Specializate”:
  • studii medii certificate prin diplomă dc bacalaureat:
  • certificat european E.C.D.L. sau atestat în informatică;
  • constituie avantaj experiența într-o bibliotecă publică.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 19 noiembrie 2019, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 10.30: proba scrisă;
 • 02 decembrie 2019, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare se pot obține la sediul Bibliotecii Judeţene „I. N. Roman” din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104A, judeţul Constanţa, telefon 0241/616.244, interior 221 sau 0725/537.683.