PRIMĂRIA Constanța
PRIMĂRIA Constanța
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, convoacă Consiliul Local în şedinţă ordinară, joi, 31.08. 2023, ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată proiectul ordinii de zi:

 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.07.2023;
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.07.2023;
 • Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.07.2023;
 • Proiect de hotărâre nr. 723/20.12.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 452/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 • Proiect de hotărâre nr. 358/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa, modificată prin HCL nr. 62/2023;

iniţiator: consilier local Cristian Omocea

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 350/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul2024;

iniţiator:primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 380/2023 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică, în vederea apărării intereselor societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL, pentru soluţionarea unui număr de 31 de litigii privind imobile aflate în administrarea/proprietatea societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL ori imobile rezultate din asocieri în participaţiune fără personalitate juridică;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr.1 nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr.346/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 367/2023 privind acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 365/2023 privind relocarea Proiectului pilot de transformare a centralei nr.47 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţionale de producere, respectiv biomasă şi energie solară, aprobat prin HCL nr.212/26.05.2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr.359/2023 privind aprobarea raportărilor contabile semestriale încheiate la 30.06.2023 ale societăţii CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 • Proiect de hotărâre nr. 379/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 1/13.01.2023 privind aprobarea demarării înfiinţării a patru „Centre de asistenţă şi recuperare pentru seniori″;

iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD

– avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 202/12.05.2023 pentru aprobarea necesităţii şi oportunităţii obiectivului de investiţii „Bazin de înot şi sală de sport multifuncţională pentru persoanele cu dizabilităţi″;

iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD

– avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 370/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S10, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 101,40 mp, având destinaţiadesfăşurare activităţi didactice ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 375/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S3, situat în municipiul Constanţa, aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,60 mp, având destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 376/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S8, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr.8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 100,00 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 383/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului Sală de clasă S5 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 55,50 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 374/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului sală de clasă S4, situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida″, în suprafaţă utilă de 49,90 mp, cu destinaţia desfăşurare activităţi didactice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 384/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Str. Nicolae Iorga nr. 16, amplasat la parterul Şcolii Gimnaziale nr. 5 „Nicolae Iorga″,în clădire C1, corp A, în suprafaţă construită de 8,40 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 368/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, amplasat în corpul C3, Ateliere, al Liceul Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 15 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr.373 /2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, clădirea C12, în suprafaţă construită de 254 mp, cu destinaţia de Sală de Sport;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 369/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. 1 Mai nr. 44, etajul 2 din clădirea C5, corp clădire şcoală, în suprafaţă construităde 849 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv educative;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 372/2023 privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului, situat în municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 153, corp de clădirea C10 al Liceului Tehnologic „Tomis″, în suprafaţă utilă de 704,00 mp, cu destinaţia de activităţi instructiv-educative;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 382/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 381/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 361/2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 378/2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Constanţa, din administarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 366/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa II″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 357/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr.351/31.07.2023 al SC Management Consulting Solutions SRL şi înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr.147299/02.08.2023 în vederea stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de către municipiul Constanţa a spaţiului aferent Grădiniţei cu program prelungit „Mica Sirenă” şi prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014 cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 344/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C.336/26.07.2023, înregistrat la Primăria municipiului Constanţa sub nr. 144166/28.07.2023, ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor şi funcţiunilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, aferent activului „Hotel By Tony″ în suprafaţă de 490,63 mp;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 345/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare, respectiv preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 133 mp, situat în municipiul Constanţa, B-dul Tomis nr. 310C, identificat cu număr cadastral 226047, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1 (Bar de zi), cu respectarea dreptului de preempţiune al domnului Adrian-Andrei POPA şi al doamnei Mariana POPA;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 362/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu turistic P+5-8E/P+12-15E, Staţiunea Mamaia, zona Mamaia Nord, bd. Mamaia nr. 564, investitor Gamaro Black Sea SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 • Proiect de hotărâre nr. 377/2023 privind aprobarea documentaţiei tehninco – economice, faza studiu de prefezabilitate „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 183A, din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 371/2023 privind modificarea HCL nr. 139/2023 pentru înscrierea UAT municipiul Constanţa în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate″ cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisia de specialitate nr. 1 şi nr. 2

 • Proiect de hotărâre nr. 348/2023 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Telegondola-Mamaia S.R.L. ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 349/2023 pentru modificarea HCL nr. 323/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 • Proiect de hotărâre nr. 347/2023 pentru modificarea HCL nr. 131/2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Citește și:

Scandal în ședința de Consiliu Local: Cum se modifică Regulamentul Parcărilor din Constanța și Mamaia. Ce s-a decis în privința GRATUITĂȚII

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.