Publicitate
Solid House apartamente si studiouri de vanzare Constanta
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși“ din Medgidia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de muncilor II (0,25 normă).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii;
 • vechime – 2 ani;
 • cunoștințe în domeniul Sănătății șî Securității în muncă și PSI.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 24 mai 2021, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”, cu sediul în Medgidia, str. Kemal Agi Arnet nr. 26, județul Constanța, telefon 0341/447.207, sau 0726/687.169, e-mail scoalaconstantinbrancusi@yahoo.ro.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta
Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar