Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar
Unitatea Militară 02192 Constanţa – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale.

Lista posturilor disponibile este următoare:

 1. secretar instituție de învățământ, grad I, la președintele senatului universitar  – studii superioare de lungă durată (ciclul II Bologna) în domeniile științe juridice sau administrație publică, vechime minimă în specialitate 6 ani și 6 luni;
 2. economist, grad II, în Biroul Contabilitate – studii superioare de lungă durată, vechime minimă în specialitate 6 luni;
 3. referent de specialitate debutant în Compartimentul Decontări – studii superioare de lungă durată, fără condiții de vechime;
 4. asistent medical principal la Cabinet Medical – studii postliceale, fără condiții de vechime;
 5. muncitor calificat II (bucătar patiser) la Popota Studenți Militari – studii generale, vechime minimă în specialitatea postului 6 ani

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 octombrie 2020, ora 15:30 – data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 12 octombrie 2020, ora 09:00 – proba scrisă (pentru posturile 1, 2, 3 și 4);
 • 12 octombrie 2020, ora 10:00 – proba practică (pentru postul 5);
 • 15 octombrie 2020, ora 09:00 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. nr. 02192 Constanţa, strada Fulgerului nr. 1, Constanţa, telefon contact: 0241/626.200, interior 106,137, 202 și 203.