Școala Gimnazială nr. 1 Lumina
Școala Gimnazială nr. 1 Lumina
Școala Gimnazială nr. 1 Lumina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de fochist – 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
  • nivelul studiilor: medii/generale, specializarea certificat de calificare specific postului;
  • vechimea necesară în specialitatea studiilor: 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 22 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 04 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 04 iulie 2022, ora 11.00: proba practică;
  • 04 iulie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative.

Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Școala Gimnazială nr. 1, cu sediul în localitatea Lumina, strada Pelican nr. 1, telefon: 0241/251.338.

Citește și:

(FOTO) Lucrări în derulare la Căminul Cultural și la trei dintre școlile din comuna Lumina

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar