Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a mai multor funcții contractuale de execuție, vacante. 

Lista posturilor disponibile este următoarea:

 • 1 post inginer constructor I A;
 • 1 post inginer aparatură medicală II;
 • 2 posturi muncitor calificat IV – liftier;
 • 2 posturi muncitori întreținere (electricieni);
 • 2 posturi muncitori calificați I – fochiști;
 • 2 posturi muncitori calificați I – instalatori;
 • 2 posturi muncitori necalificați.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • 1 post inginer constructor I A:
  • diplomă de licență construcții;
  • 6 ani și 6 luni vechime în construcții;
  • cunoașterea unei limbi străine;
  • operare PC;
  • alte cerințe: constituie avantaj deținerea unei diplome suplimentare în domeniul construcțiilor, de ex: responsabil CQ, responsabil tehnic cu execuția, devizier lucrări construcții.
 • 1 post inginer aparatură medicală II:
  • diplomă de licență inginerie medicală, electronică, electrotehnică;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoașterea unei limbi străine;
  • operare PC;
  • alte cerințe: constituie avantaj deținerea unor diplome suplimentare în domeniul aparaturii medicale, de ex: instruiri specifice pe tipuri de aparatură medicală.
 • 2 posturi muncitor calificat IV – liftier:
  • calificare liftier;
  • autorizație liftier vizată la zi;
  • studii medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
 • 2 posturi muncitori întreținere (electricieni):
  • calificare electrician;
  • vechime în specialitatea studiilor necesarS ocupării postului – nu este cazul.
 • 2 posturi muncitori calificați I – fochiști:
  • 9 ani vechime în meserie;
  • calificare fochist – exploatare și supraveghere cazane de apă caldă;
  • autorizație fochist vizată la zi.
 • 2 posturi muncitori calificați I – instalatori:
  • 9 ani vechime în meserie;
  • calificare instalator – instalații sanitare de apă și scurgeri sau instalații de încălzire cu apă.
 • 2 posturi muncitori necalificați:
  • școala generală;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei“, din  Constanţa, bd. Tomis nr. 145, județul Constanța, telefon 0241.503.460.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar