Şcoala Gimnazială Nr. 31 din Constanţa caută secretar și bibliotecar

Şcoala Gimnazială Nr. 31 Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de secretar, 0,5 normă, în cadrul Compartimentului Secretariat, dar și bibliotecar cu 0,25 normă, în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii superioare S III;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 februarie 2020, ora 11:00, proba scrisă;
 • 24 februarie 2020, ora 14:00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Pentru postul de bibliotecar condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 februarie 2020, ora 12:00, proba scrisă;
 • 24 februarie 2020, ora 15:00, proba interviu.