Spitalul Orășenesc Cernavodă
Spitalul Orășenesc Cernavodă
Spitalul Orășenesc din Cernavodă scoate la concurs patru posturi de medici.

Toate posturile sunt cu normă întreagă, iar contractele sunt pe perioadă nedeterminată.

Care sunt posturile vacante ale spitalului:
 • medic specialist confirmat în Cardiologie, pentru cabinetul de Medicina Interna/Cardiologie.
 • medic specialist confirmat în Neurologie, pentru cabinetul de Neurologie/Medicina Muncii.
 • medic specialist confirmat în Urologie, pentru cabinetul de Chirurgie generala/Urologie.
 • medic specialist confirmat în Pediatrie, pentru cabinetul de Pediatrie.
Ce acte trebuie să cuprindă dosarul de înscriere la concurs:
 1. formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);
 2. copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 3. copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4.  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la numărul 4 şi 6 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Dosarul trebuie depus până la data de 04.12.2023 ora 14:00, la sediul din str. Gheorghe Doja, nr. 1A al Spitalului Orășenesc Cernavoda, la compartimentul RUNOS.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Taxa de concurs este de 150 lei, iar plata se face la casieria Spitalului Orasenesc Cernavoda.

Bibliografia în specialitatea postului și tematica de concurs pot fi găsie pe site-ul Ministerului Sănătății și va fi afișată și pe site-ul spitalului Orasenesc Cernavodă.

Concursul va avea loc în maximum 90 de zile de la publicarea anunţului pentru posturile vacante.

Mai multe detalii se pot obține la tel.0787.265.833 – Biroul RUNOS, precum și pe site-ul spitalului: www.spitalcernavoda@yahoo.com.

 

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.