Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar S I (2 posturi), în cadrul compartimentului audit public intern.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile economic/juridic; solicitantul trebuie să prezinte documente justificative care să ateste că deţine competenţe profesionale în domeniile cadrului de competenţe, respectiv: audit intern, managementul riscului, control intern şi guvernanţă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei;
 • dovada deţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor se face cu ajutorul diplomelor şi foilor matricole eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate de lege, precum şi de furnizori de formare profesională, autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei – minimum 7 ani;
 • experienţă dovedită în domeniul auditului public intern – minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (sistem operare Windows, Microsoft Office);
 • competenţe profesionale: audit intern, expertiză contabilă, control intern, management;
 • bune abilităţi de planificare, cercetare şi analiză, evaluare, comunicare şi raportare, consiliere, perseverenţă, capacitate de a-şi asuma responsabilitatea, spidt de echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, dinamism.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 21 septembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal (Cămin I, camera 14) , bulevardul Mamaia, numărul 124, telefon 0241.606.441.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar