Joi, 29 martie, de la ora 17.00, consilierii locali se reunesc în ședința ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi sunt 24 de puncte.
Această sunt proiectele de hotărâre pe care aleșii locali din Medgidia le vor supune dezbaterii:
 1. Consiliul Local ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu Nicolae că urmare a demisiei şi declararea că vacant a locului de consilier local al A.L.D.E.
 2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista A. L.D.E.
 3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2018
 4. Aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pentru anul 2017
 5. Aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”
 6. Aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța”
 7. Aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.8 din municipiul Medgidia, județul Constanța”
 8. Aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța”
 9. Aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța”
 10. Se ia act de demisia reprezentantului Consiliul Local în consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia
 11. Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Medgidia
 12. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Medgidia și CRH Ciment (România) S.A.
 13. Aprobarea inventarului bunurilor de pe domeniul public ce aparțîn sistemului de iluminat public aferent UAT Medgidia
 14. Aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Medgidia și a indicatorilor de performanță cuantificați
 15. Stabilirea numărului maxim de autorizații taxi pe rază Unității Administrativ Teritoriale Medgidia
 16. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
 17. Aprobarea Studiului de fezabilitate (versiunea noiembrie 2017) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Medgidia și a alocării din  bugetul local a valorii cofinanțării aferentă în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SĂ Constanța în perioada 2014-2020”
 18. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2018
 19. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103627
 20. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil construcție și teren aferent în suprafață de 280 mp, având număr cadastral 106272 teren și 106272-C1 construcție, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județ Constanța
 21. Aprobarea modificării poziției nr.15 la procesul verbal de inventariei nr.1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr.31/2013
 22. Încetarea contractului de concesiune numărul 2/10.01.2014
 23. Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L. nr.49/26.05.2010
 24. Achiziţionarea serviciului pentru auditarea situaţiilor financiare aferente anului 2017 ale SC APOLLO ECOTERM SRL Medgidia

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.