Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcţii contractuale vacante, toate pe perioadă nedeterminată.

Lista posturilor disponibile poate fi parcursă mai jos.

 • Direcția Inspecții Siguranța și Securitate Navală
  • director direcție – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
   • specialitatea de bază – navală;
   • studii superioare de specialitate navală cu minimum 12 ani vechime în specialitatea studiilor, din care 3 ani într-o funcție de conducere;
   • căpitan de port specialist cu minimum 6 ani vechime în funcție;
   • inspector specialist grad IA cu minimum 4 ani vechime în funcție;
   • posesor brevet maritim maxim cu minimum 5 ani vechime în funcție conform brevetului;
   • alte cerințe specifice:
    • certificat operare PC;
    • permis conducere categoria B.
 • Căpitănia Zonală Galați
  • director/căpitan șef de Port – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
   • specialitatea de bază – navală;
   • căpitan șef de port cu minimum 1 an vechime în funcție;
   • căpitan de port specialist cu minimum 6 ani vechime în funcție;
   • inspector sp. grad IA cu minimum 4 ani vechime în funcție;
   • posesor brevet maritim maxim cu minimum 5 ani în funcție conform brevetului;
   • alte cerințe specifice:
    • certificat operare PC;
    • permis conducere categoria B.
  • căpitan de port specialist/Biroul Cercetare, Poluare, Mărfuri Periculoase și Autorizare Agenți Economici/CZ Galați – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
   • specialitatea de bază – domeniul naval;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – fără condiții de vechime pentru deținătorii de brevet maritim managerial;
   • căpitan de port grad I cu minimum 3 ani vechime în funcție;
   • alte cerințe specifice:
    • certificat curs Familiarizare tancuri.
  • căpitan port treapta II/Biroul VTMIS/CZ Galați – 1 post:
   • nivelul studiilor – studii medii;
   • specialitatea de bază – domeniul naval;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
   • ofițer port, treapta I – minimum 3 ani vechime în funcție;
   • brevet căpitan maritim portuar, șef mecanic maritim portuar – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului;
   • brevet căpitan fluvial, șef mecanic fluvial – minimum 2 ani vechime în funcție conform brevetului;
   • alte cerințe specifice:
    • certificat curs de operator serviciu radiotelefonic pe căile de navigație interioară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel:

 • pentru postul de director D.I.S.S.N. din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, et. 9 camera 93;
 • pentru postul de director/căpitan șef de port din cadrul Căpităniei Zonale Galați, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, Str. Incintă Port nr. 1, et. 9 cam. 93.

Persoana de contact – Adriana Rosen, tel. 0372/419.809 sau 0372/419.884, fax 0241/616.124;

 • pentru posturile de execuție din cadrul Căpităniei Zonale Galați candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30.

Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372/362.302, tel/fax 0236/460.318, 0236/460.248.

 • 23 iulie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 august 2019, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa pe pagina oficială, și la sediul instituției – Constanța, str. Incintă Port nr. 1, județul Constanța.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.