Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de expert, grad profesional I, în cadrul Inspecției Teritoriale I.S.C.I.R. Constanța – Compartiment Economic Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență;
 • cel puțin 6 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție;
 • să fi lucrat în domeniul financiar.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 noiembrie 2019, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 5, telefon: 021/411.97.60, interior 124.