Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante.

Astfel, este nevoie de un administrator, treapta I și de un îngrijitor pentru Compartimentul Sport și Agrement.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • administrator, treapta I – Compartimentul Sport și Agrement:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 6 luni.
 • îngrijitor – Compartimentul Sporiși Agrement:
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă minim 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 26 iunie 2020, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iulie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia, Şos. Constanţei nr. 5, telefon 0729/930.454, e-mail resurseumane@culturasport.ro.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar