Unitatea Militară
Unitatea Militară
Unitatea Militară nr. 01377, din Municipiul Medgidia, anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de referent de specialitate debutant gr. III, din cadrul Compartimentului Asistență Psihologică. 

Potrivit anunțului, concursul se va desfășura după următorul calendar: pe 5 iulie 2022, de la ora 10.00, va avea loc proba scrisă, iar pe data de 11 iulie 2022, tot de la ora 10.00, va avea loc interviul.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii superioare în domeniul postului scos la concurs;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
 • deținerea avizului de liberă practică (atestat de psihologie cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale);
 • treapta de specializare: minimum psiholog în supervizare;
 • declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că înscrisurile din documentele depuse la dosar sunt reale;
 • acordul scris al candidatului privind verificare în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului, în condițiile în care este declarat „admis” la concurs;
 • starea de sănătate – apt medical și psihologic (aviz de la psiholog acreditate pe psihologia muncii);
 • păstrarea confidențialității datelor și informațiilor cu caracter militar;
 • capacitate de comunicare și relaționare;
 • rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare;
 • loialitate față de instituția militară, conduită morală și profesională.
Condițiile generale pentru participarea la concursul de angajare și pentru ocuparea funcției: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Foto: Ilustrativ (Arhivă)

Citește și:

Post liber la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Care sunt condițiile

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.